© Asunto-osakeyhtiöiden tilintarkastus Oy Helsinki (Y-tunnus 2132289-3)
| Kotisivulle

TIETOA TALOYHTIÖN ONGELMISTA

Viime vuosien vaikutusyrityksistämme

(pdf -muotoisia: paluu kaikissa EDELLINEN / BACK -näppäimellä)

Eräitä viime vuosien artikkeleitamme

(Tuoreimmat Kiinteistölehden artikkelit 1/2011: ASUNTO-OSAKAEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS OSAKASNÄKÖKULMASTA - ohjeita hallitukselle ja 2/2011: OSAKKAAN VALMISTAUTUMINEN TILINPÄÄTÖSKOKOUKSEEN - ohjeita osakkaalle Tilinpäätösopas - sivustollamme www.tilinpaatosopas.fi)

Asunto-osakeyhtiöiden tilintarkastus. Artikkeli HTM-yhdistyksen jäsenlehdessä 4/2010 - Riskipainotteisesta tilintarkastuksesta.

Isännöitsijätoimiston TOP 3 - Miten ehkäistä ongelmia? Artikkeli 10/2009 Kiinteistölehdessä.

Taloyhtiöiden tilinpäätöstilanteessa on parantamisen varaa. Artikkeli 8/2009 Kiinteistölehdessä, jossa mm. lanseerasimme lanseerasimme ajatuksen uudesta tunnusluvusta: Hoitorahoitusosuus ja perustelimme, miksi se on ylivertaisen hyödylllinen lisätieto taloyhtiöiden tilinpäätösten lukijoille ja osakkeen ostoa harkitseville. (Valitettavasti ainakaan vielä tilinpäätöksissä 2009 tunnuslukua ei esiintynyt juuri lainkaan tilinpäätöksissä: Omissakin asiakkaissamme vain kolmessa - kyseessähän ei ole pakollinen tieto, eikä uuteen yleisohjeeseenkaaan otettu sitä edes suositeltavaksi tiedoksi, vaikka tunnusluvun laskeminen veisi isännöitsijätoimistossa alle 5 minuuttia.) Artikkelin lopussa on linkki, josta löytyy valmis exel-laskenta tunnusluvun laskentaan: Yläosa isännöitsijätoimistoa varten ja alaosa osakkaille, jotka haluavat laskea huoneistokohtaisen hoitorahoitusosuutensa (erityisen helposti, jos isännöitsijätoimisto on esittänyt tunnusluvut). Emme voi ottaa mitään vastuuta tunnuslukulaskentanne oikeellisuudesta.

Putkiremontti toimintakertomuksessa ja tilinpäätökssä. Artikkelit 10/2008 ja 1/2009 Kiinteistölehdessä.

"Suoraa toimintaa"

Olemme viime vuosina pyrkineet edistämään asunto-osakeyhtiöissä nöudatettujen tilinpäätöksiin liittyvien käytäntöjen yhtenäistämistä ja selkiintymista artikkelien lisäksi myös "virallista reittiä":

Merkittävä osa taloyhtiöitä koskevista yleistä mielenkiintoa omaavista kyselyistä kirjanpitolautakunnalle ovatkin lähtöisin toimistostamme. Viimeisimmästä alkaen:

- Kirjanpitolautakunta on 20.5.2014 (lausunto Nro 1921) antanut kyselymme johdosta lausunnon tulkinnanvaraisten seikkojen käsittelystä asunto-osakeyhtiön tilinpäätöksessä. Vaikka kannanotossa onkin valitettavasti sivuutettu kokonaan kysymyksen se osuus, jolla pyrittiin selvittämään, minkä tasoinen epävarmuus tulee ottaa huomioon (kyselyssämme esille otettiin seeuraavat esimerkkitilanteet: Kun tulkinnallisuus on yhtiön johdon tiedossa / Kun yhtiön ojhdolla on tieto siitä, että joku aikoo kiistää esittämistavan asiallisuuden tulkinnallisuuteen vedoten / Kun joku on käynnistänyt oikeusprosessin tulkinnallisuuden johdosta), selventää ratkaisu osaltaan tiedonantovelvoitetta.

- Kirjanpitolautakunta on 1.2.2011 (lausunto Nro 1865) antanut kyselymme johdosta asunto-osakeyhtiölakimuutoksen varojen riittävyytttä koskevan AOL 22:23 §:n osalta kannanoton siitä, millaista selvitystä edellytetään käytännössä silloin kun oma pääoma kirjanpidon mukaan näytäisi taloyhtiössä menetetyn. Päälinja on, ettei normaalitilanteissa tarvitse ryhtyä raskaisiin ja kalliisiin arviointimenettelyihin oman pääoman riittävyyttä selviteltäessä. (". . . Tällaisena muuna perusteluna voidaan käyttää esimerkiksi kuluvalla tai sitä edeltävällä tilikaudella asianomaisen yhtiön huoneisto-osakkeilla toteutuneiden kauppojen neliöhintatietoja, kuitenkin riittävä varmuusmarginaali huomioon ottaen, jotta olennaisen eron vaatimus täyttyy. Selvityksessä on huomioitava myös AOYL:ssa ja sen perusteluissa mainitut edellytykset, joihin kuuluu mm. se, että todennäköinen luovutushinta ylittää kirjanpitoarvon muutoin kuin tilapäisesti; tässä arvioinnissa tulee soveltaa kirjanpitolain (1336/1997) 5:17 §:ää ja siihen perustuvaa hyvää kirjanpitotapaa." Syytä kuitenkin katsoa yksitiskohtaisesti päätöksen sisältö yllä olevasta linkista kirjanpitolautakunnan sivuille.) Korostamme erityisesti, että asia on ajankohtainen jo toimintakertomuksen 2010 osalta: Tähän ei siirtymäsäännös "pure".

- Luotollisen shekkitilin käsittelystä asunto-osakeyhtiöiden tilinpäätöksissä ja toimintakertomuksissa.

- Asunto-osakeyhtiön suuria korjaushankkeita koskevista toimintakertomustiedoista.

Lopuksi epäonnistumisistamme vaikutusyrityksissä:

- Kirjanpitolautakunnan yleisohjeen päivitys. Päivitys ei luonnollisesti sinänsä ollut ansiotamme, vaan johtui asunto-osakeyhtiölakiuudistuksesta, ja oli kyllä onnistunut sikäli, että siihen sisällytettiin erinäisiä selvennyksiä.

Epäonnistuneella tarkoitamme yleisohjeen osalta sitä, ettemme onnistuneet yrityksissä edistää käytäntöjä eräiden sellaisten toimintakertomuksen jälkilaskelmiin läheisesti liittyvien lisätietojen osalta, jotka olisivat mielestämme olleet tilinpäätösten lukijoiden kannalta tärkeitä: Keskeisimpänä hoitorahoitusosuuden ilmoittaminen, josta enemmän yllä viitatussa artikkelissamme.

Toinen (osin) epäonnistunut vaikutusyrityksemme on kyselymme, johon on keskusverolautakunta antoi - valitettavasti julkistamatta päätöstä - ratkaisun joka koski monipuolisesti suuren hankkeen verotusjärjestelyjä. Ratkaisu sinänsä oli järkevä, mutta se olisi ollut syytä julkistaa KVL:n toimesta

Suunitteilla on - aikaisintaan vuoden 2012 alkuun - laatia julkaisu, joka on eräänlainen "perillinen" edesmenneen Olli Suckmanin ja Ilkka OT Tähtisen alun perin 80-luvun alkupuolella laatimalle kirjalle ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TILINTARKASTUS, joka käsitteli ensimmäisenä kattavammin taloyhtiön tilintarkastusprosessia. Sen 1990 ilmestynyt 7. painos on myyty loppuun jo ennen vuosituhannen vaihdetta ja ajat ovat muuttuneet.

Niinpä julkaisun luonnekin on muuttunut: Tarkoitus on ensisijaisesti antaa osakkaita - tilintarkastajien valitsijoita - kiinnostavaa tietoa siitä, minkä tyyppistä moderni tilintarkastus on taloyhtiöissä sekä kertoa valintapäätöksiä tehtäessä huomioon otettavista asioista.


Sivun alkuun